0342 - 49 39 39
0

ONTSTOPPER GREENSPEED DRAIN BLITZ 1LTR

Bestelnummer: 1385372 op voorraad: 29

Verpakt per: Prijs per:

€ 9,04 (excl. BTW)
Logo
Specificaties
Productnummer: 1385372
Merk: Greenspeed
Voorraad: 29
Verpakt per: / 1
Prijs per:
Kleuren: Blauw
Kleur: Blauw
Omschrijving

Drain Blitz is een ecologische ontstopper voor professioneel gebruik.

Drain Blitz lost de verstoppingen van papier, zeep, vet, haar, kalk zeep en andere organische materialen op.

Het product tast de leidingen niet aan.

Drain Blitz is vrij van chloor- of andere verbindingen, van minerale zuren en van detergenten afgeleid van petroleum.

Alle gebruikte detergenten zijn van plantaardige oorsprong.

Alle ingrediënten van niet-minerale oorsprong zijn volledig biologisch afbreekbaar.

Onverdund product in de leiding brengen. 24h laten inwerken, en doorspoelen met water.

Gevarenaanduidingen:

H290 Met. Corr. 1: Kan bijtend zijn voor metalen.

H314 Skin Corr. 1A: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen:

P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming,gelaatsbescherming dragen.

P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken.

P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P501: Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale /internationale voorschriften.

Gerelateerde producten
Alternatieve producten